សូមគោរព ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី

ដែលបានគាំទ្រកន្លងមក ។

គេហទំព័រ​សារព័ត៌មានយើងខ្ញុំ​មានកិត្តិយស សូមជម្រាបថា

គេហទំព័រយើងខ្ញុំត្រូវផ្អាកការផ្សាយជាបណ្តោះអាសន្ន ។

គេហទំព័រយើងខ្ញុំ​សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ទ្រង់ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ

លោក លោកស្រី បានបន្តគាំទ្រ នាពេលកន្លងមក ។

សូមអរគុណ​!